Reklam
Reklam

Boğaçayı ve EXPO yargıda

Büyükşehir Belediyesi’nin Boğaçayı özel proje alanı ve EXPO 2016 fuar alanıyla ilgili Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın yaptığı tüm imar plan değişiklikleri Mimarlar ve Şehir Plancıları Odaları tarafından yargıya taşındı.

Boğaçayı ve EXPO yargıda

Büyükşehir Belediyesi’nin Boğaçayı özel proje alanı ve EXPO 2016 fuar alanıyla ilgili Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın yaptığı tüm imar plan değişiklikleri Mimarlar ve Şehir Plancıları Odaları tarafından yargıya taşındı.

Boğaçayı ve EXPO yargıda
11 Nisan 2018 - 14:01

Mimarlar Odası Antalya Şubesi ve Şehir Plancıları Odası Antalya Şubesi, Büyükşehir Belediyesi Boğaçayı Projesi kapsamında muhasara bölgesinde kalan özel proje alanında konut yapımına olanak tanıyan plan notu değişikliği ve dayanağı muhasara bölgesi 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planların yürütmesinin durdurulması ve iptali için dava açtı. Mimarlar Odası, ayrıca Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Özelleştirme Yüksek Kurulu’nca onaylanan EXPO 2016 Alanı ile ilgili 1/100 bin ölçekli Çevre Düzeni Planı, 1/25 bin ölçekli ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği kararlarının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle dava açtı.

İÇME SUYU KAYNAKLARI

Özel Proje Alanı olarak belirlenen bölgenin plan notlarına konut fonksiyonunun eklenmesine yönelik Nazım ve Uygulama İmar Plan hükümlerinin ve İmar Plan Revizyonuna yönelik Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nce alınan kararların iptaline yönelik açılan davaya gerekçe olarak; oluşturulan konut yoğunluğuna karşılayacak sosyal ve teknik alt yapı donatı alanları belirlenmediği vurgulandı. Gerekçe de ayrıca, özel proje alanı olarak belirlenen alanın Antalya’nın temiz içme suyu kaynaklarına yakın olması, konutların sulak alan içinde kalmasından dolayı su kaynaklarının kirlenebileceği ve çevredeki tarım alanları ile eko sistemi ve florayı yok edeceğinin altı çizildi.

 

ÖİB’NİN RESEN İMAR PLANI

Mimarlar Odası ve Şehir Plancıları Odası, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca (ÖİB) EXPO 2016 Fuar alanı içinde 13203 ada 67, 68, 69, 70 ve 13202 ada 166 nolu parsellerin Ticaret-Turizm Alanı, Fuar, Panayır ve Festival Alanı, Teknik Alt Yapı Alanı, Resmi Kurum Alanı (Karakol), Su Yüzeyi (Kanal) ve Yol kullanım kararı getiren imar plan değişikliğine yönelik de dava açtı.  Açılan davaya gerekçe olarak; fuar alanının yeşil dokusunu ve bio çeşitliliğini yok edeceği, alanın kuruluş amacı ve sürdürülebilirliğini bozacağı vurgulandı. EXPO 2016 Fuar alanının özelleştirilmesiyle birlikte kamusal kullanımdan çıkacağının altı da çizilen dava gerekçesinde, rant yaratılarak yapılaşmanın önünün açılacağı da belirtildi.

 

“BEN YAPTIM OLDU” MANTIĞI

Açılan davanın gerekçesinde, EXPO 2016 Antalya Fuar alanının çevresinin tamamıyla tarımsal alanla çevrili bir bölgenin ortasında kaldığına da değinilerek, şöyle denildi: “Yapılaşmayla birlikte bölgede küçük bir kentsel merkez oluşumuna neden olacak dava konusu plan değişikliğinin çevresi ile uyum sağlayamayacağı gibi, ileride çevresindeki tarım alanları üzerinde yapılaşma baskısı oluşturacak. ‘Ben yaptım oldu’ mantığı ile hazırlanan ve onaylanan dava konusu plan değişikliği Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğine de aykırıdır. Plan değişikliği ile getirilen yapılaşma kararı bölgeye ek bir yapı yoğunluğu getirecek olup, bu yapılaşma yoğunluğunun ihtiyacı yol, otopark vb. gibi teknik altyapı alanlarının artırılması yerine mevcut otopark alanın kaldırılması ve yerine eşdeğer bir alan ayrılmamış olması nedeniyle planlama esasları ve şehircilik ilkelerine ve kamu yararına aykırıdır.”