1980'den bugüne Kırcami

İmar süreci yılan hikayesine dönen Kırcami sürecini sizler için derledik...

1980'den bugüne Kırcami

İmar süreci yılan hikayesine dönen Kırcami sürecini sizler için derledik...

1980'den bugüne Kırcami
16 Aralık 2020 - 11:38

1- 19.02.1980 tarihinde Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında Kırcami Bölgesi "E:0.1O, Minimum parsel büyüklüğü: 2000 m2 yapılaşma koşulunda Tarımsal Karakteri Korunacak Yerleşme Alanı" olarak düzenlenmiştir.

2- 24.09.1985 tarihinde Bayındırlık ve İskan  Bakanlığı  tarafından  onaylanan  l/25.000  ölçekli  Çevre Düzeni Planında söz konusu alanda bir önceki "E:0.10, Minimum parsel büyüklüğü: 2000 m2 yapılaşma koşulunda Tanmsal Karakteri Korunacak  Yerleşme Alanı" Kararı korunmuştur.

3- 28.08.1986 tarih ve 34 sayılı Belediye Meclisi Kararı ile onaylanan 1 /5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu ile Kırcami Bölgesini çevreleyen Çevre Yolu kenarları, Aspendos ve Termesos Bulvarları ile Aşık Veysel ve Perge Caddeleri kenarları "E:0.60 ve E:0.90 yapılaşma koşulları ile Yerleşim Alanı" olarak revize edilmiştir. Keşif sırasında söz konusu  plan  kapsamındaki alanların yapılaştığı  görülmüştür.

4- 1993 yılında onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu ile Demokrasi  Kavşağı (Çevre Yolu ve Aspendos Bulvarı kesişimi) ile Hava Alam arasındaki karayolunun her iki tarafı "Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı" olarak planlanmıştır. Keşif sırasında söz konusu plan kapsamındaki alanların yapılaştığı görülmüştür.

5- 08.11.1996 tarihinde onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu ile Kırcami  Bölgesi "E:0.80 yapılaşma koşuluna sahip Konut Alanı" olarak planlanmıştır.Ancak bu plan, üst ölçek plana aykırı olması, ilgili kurum görüşlerinin alınmaması gerekçesi ile bilahare Antalya  2.İdare
Mahkemesinin  14.05.1998 tarihli karan ile iptal edilmiştir.
 
6-2003 yılında Antalya Büyükşehir Belediye sınırlan  bütününde  hazırlanan  1/25.000  ölçekli  Çevre Düzeni Planında Kırcami Bölgesi "Düşük Yoğunluklu Tarımsal Karakterli Yerleşim Alanı'' olarak planlanmıştır. Ancak söz konusu  üst ölçekli  plan  Bakanlık tarafından onaylanmamıştır.

        Gelinen  noktada  Kırcami  Bölgesi  her  ölçekteki   plan  yönünden  plansız  duruma  düşmüştür.

7- 03.03.2005 tarihinde 3030 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ile belirlenen sınırlar kapsamında hazırlanan 1/50.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı (ÇDP) Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca onaylanmıştır. Söz konusu planda Kırcami Bölgesi "E:0.1O yapılaşma koşulunda Tarımsal Karakterli Konut Alanı" olarak düzenlenmiştir. ·

8- 1/50.000 ölçekli ÇDP doğrultusunda hazırlanan ve 17.06.2005 gün 464 Sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanan 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planında; Kırcami Bölgesi "E:0.10 yapılaşma koşulunda Tarımsal Karakterli Konut Alanı" olarak düzenlenmiştir.

9- 1/50.000 ölçekli 2.etap Çevre Düzeni Planı Büyükşehir Belediye Meclisinin  14.07.2006  gün  512 sayılı karan ve İl Genel Meclisinin 27.11.2006 gün 591 sayılı kararı ile onaylanmıştır.  Bu  plan  ile Kırca.mi Bölgesi, "Prestij Proje Alanı", "Tarımsal Planlama Alanı" ve "I/25.000 ve l/5000 ölçekli Planları Öncelikli Hazırlanacak Alan" olarak belirlenmiştir.

10- 1/25.000 ölçekli 2.etap Nazım İmar Planı Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin  10.09.2007 gün 525 sayılı karar ile onaylanmıştır. Bu planda Kırcami Bölgesi "Kent içi Tarımsal Planlama Alanı" olarak planlanmış ve plan notlarında "Ekolojik Kentsel Dönüşüm Projelerinin hazırlanacağı alanlar" olarak belirlenmiştir.

11- 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunun 13. maddesinin (d) bendi uyarınca 04.03.2007 tarihinde İçişleri Bakanlığından imar planı çalışmalarında kullanılmak üzere Kamu Yararı Kararı alınmıştır. Kamu Yaran Kararından sonra Tarım ve Köy işleri Bakanlığının 25.10.2007 tarihli Olur'u  ile planlama  alanının "tarım dışı amaçla  kullanılması  uygun" görülmüştür.

12- 1/50.000 ölçekli 2.Etap ÇDP Revizyonu Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 18.01.2008 tarih ve 58 sayılı kararı ve 08.02.2008 tarih ve 1O1 sayılı İl Genel Meclisi kararı ile onaylanmıştır. Planda Kırcami Bölgesi "Prestij Proje Alanı" ve "Kentsel Gelişme Alanı" olarak tanımlanmıştır.

13- 1/50.000 ölçekli ÇDP doğrultusunda hazırlanan 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı  Revizyonu  Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 15.02.2008 tarih ve 84 sayılı karan ile  onaylanmıştır.  Söz konusu planda Kırcarni  Bölgesinin  kullanım  kararı  "E:0.41-0.80  yapılaşma  koşulunda  Konut Yerleşme Alanı" olarak düzenlenmiştir.

14- Üst ölçekli planlara uygun olarak hazırlanan 1/5000 Nazım İmar Planı ise Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.11.2008  tarih ve 550 sayılı Kararı ile onaylanmıştır. Kırcami Bölgesi planlara "0.80 Emsalli Konut Yerleşme Alanı" olarak işlenmiştir.

15- Bölgede imar planı yapılmasında kamu yararı bulunduğuna ilişkin 04.03.2007 tarihli İçişleri Bakanlığı kamu yarar kararı ve E=0.50'yi aşmamak koşulu ile bölgenin tarım dışı amaçla kullanılmasına  ilişkin  il  Toprak  Koruma  Kurulu  kararının  uygun  bulunmasına  yonelık  Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 25.10.2007 gün 16986 sayılı işleminin iptali istemiyle Tema  vakfı  tarafından açılan davada Antalya  l.İdare Mahkemesinin  30.07.2009 tarih ve 2008/992 E. 2009/994 K. Nolu    kararı ile anılan işlemler ve görüşler iptal  edilmiştir.

16- Mimarlar Odası-Şehir Plancıları Odası-Ziraat Mühendisleri Odası-Antalya  Barosu  tarafından  Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin; 18.01.2008 gün ve 58 sayılı kararı ile onayl an /50.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ve 15.02.2008 tarih 84 sayılı kararıyla onaylanan    1/25000 olçeklı Nazım lmar Planının iptali istemiyle açılan davada, Antalya 2. idare Mahkemesi 30.09.2009 tarih 1146 sayılı kararı He 1/50.000 ölçekli Çevre Dilzeni Planı ve 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı Kırcami bölgesi yönünden iptal etmiştir.

 Gelinen noktada, 2007 yılında tarım dışı kullanıma ilişkin verilen kamu yararı  kararı ile İl  Toprak Koruma Kurulu görüşü iptal edilmiş, Kırcami Bölgesi üst ölçek planlar yönünden plansız duruma düşmüş ancak 14.11.2008 tarihinde onaylı ve Kırcami Bölgesini "0.80/ Emsalli Konut Yerleşme Alanı" olarak belirleyen 1/5000 ölçekli nazım imar planı yürürlüktedir.      ·

17- 2008 yılında onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında yapılan Revizyon Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin  16.10.2009 tarih ve 447 sayılı Kararı  ile onaylanmıştır.

18- 2008 yılı onaylı Kırcami Bölgesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar planı revizyonu, "Antalya 2. idare Mahktl1!1esinin 30.09.2009 tarih 1146 sayılı kararı ile 1/50.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ve 1/25.000 ölçekli Nazım lmar Planını Kırcami bölgesi yönünden iptal etmesi sebebiyle yerleşil:ne uygun bulunmayan ve üst ölçekli plan dayanağı kalmaması gerekçesiyle" Antalya 2. İdare Mahkemesini* 31.12.2009 tarih ve 1504 sayılı karan ile iptal edilmiştir.

      31.12.2009 tarihi itibariyle gelinen noktada, Kırcami Bölgesi tekrar her ölçekteki plan yönünden plansız duruma düşmüştür. Kamu yaran karan ile İl  Toprak Koruma  Kurulu  görüşü  de bulunmamaktadır.

19- Plansız duruma düşen Kırcami Bölgesinde ilave imar planı yapılması/için, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığının 05.05.2011 tarih ve 12881 sayılı yazısı ile, "5403/ sayılı Toprak Koruma  ve  Arazi  Kullanımı Kanunu" gereğince alanın tanın dışı amaçla  kullafulabilmesi  için  Toprak  Koruma  Kurulu'ndan görüş ve kamu yararı kararı  alınması istenmiştir.

Kırcami Bölgesinin tarım dışı amaçlarla kullanımı; Toprak Korutjıa Kurulu'nun 01.02.2012 tarih ve 2012-2/2 sayılı kararı ile  uygun görülmüştür.

20-D.S.İ.13.Bölge Müdürlüğünün 09.01.2012 tarih 10562 sayılı yazısı He; - Söz konusu alanda projeli sulama tesisi bulunmadığı, - Kadim toprak sulama kanalları olan Yedi Arıkların Korunması, - Planlama bölgesinin Meydan ve Topçular Kuyularının etki alanı üzerinde bulunduğu, - An gelecekte bu kuyular kullanılmayacak ise herhangi bir sakınca olmadığı, - Düden Çayı Taşkın Koruma Prqjesinin yapımından sonra alanın imar açısından hiç bir sakıncanın olmadığı belirtilmiş, - Ayrıca ASAT Genel İvlüdürlüğilnün 28.10.20ll -tarih 18226 sayılı yazıları ile bahsi geçen Meydan ve Topçular Kuyularının su kavnağ/ olarak kullanılmayacağı belirtilmiştir.

21- Plansız durumda bulunan ve tanın dışı amaçlarla kul1anımı Jygun görülen Kırcami  Bölgesinde, 15.02.2008 tarihinde onaylı olup iptal edilen 1/25.000 ölçekÜ  Nazım  İmar  Planının  Revizyonu niteliğinde ve Antalya Büyük.şehir Belediyesinin genişleyen yeni sınırlarında merkez  5  ilçeyi  (Muratpaşa, Kepez, Konya.altı, Aksu, Döşemealtı) kapsayan "1/25000 öl ekli Antalya Büyükşehir Belediyesi Nazım İmar Planı" hazırlanmış ve Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin; 29.08.2013 tarih ve 496 sayılı Karan ile onaylanmıştır. Bu üst kademe nazım planda Kırcami Bölgesinin tamamı "Özel Planlama Alanı" olarak  planlanmış olup yapılaşma  Emsali  0.80 olarak  belirlenmiştir (Plan-3).

22- Bu arada, Alınan Toprak Koruma Kurulu Görüşü üzerine, 1/100.000 ölçekli Antalya-Burdur Isparta Planlama Bölgesi Çevre Düzeni Planı 16.09.2013 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanmıştır. Bu en üst kademe planda dava konusu Kırca.mi Bölgesi (KG) notasyonuyla san leke "Kentsel Gelişme Alanı" olarak tanımlanmıştır (Plan-4).
Plan-3:Antalya Büyükşehir BelediyeMeclisi'nin; 29.08.2013 tarih ve 496 sayılı Kararı ile onaylan
"1/25000 ölçekli Antalya Büyükşehir Belediyesi merkez Nazım İmarPlanı, planda Kırcami Bölgesinin konumu ve düzeni "

23- Kırcami Bölgesi için istenen, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'nun 13 üncü maddesinin (d) bendi uyarınca, içişleri Bakanlığının (Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün) 08.10.2013 tarih ve 27485 sayılı Bakanlık Makamı Olur'u ile Kamu  Yararı Kararı   verilmiştir.
Bölgenin tarım dışı kullanımına uygun bulan  İl Toprak Koruma  Kumlu'nun  01.02.2012 tarih ve 2012-  2/2 sayılı kararından ayrı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 26.11.2013 gün 4125-94980 sayılı yazıları ile de planlama alanının tarım dışı amaçla kullanılması  bir kez daha uygun   bulunmuştur.
Plan-4: 16.09.2013 tarihinde onaylı 1/100.000 ölçekli Antalya-Burdur-Isparta Planlama Bölgesi Çevre Düzeni PlanındaKırcami Bölgesinin konumu ve kullanım tanımı

24- Antalya  Büyükşehir  Belediye  Meclisi'nin;  29.08.2013  tarih ve 496 sayılı  Kararı  ile onaylanan "1/25000 ölçekli Antalya Büyükşehir Belediyesi Nazım İmar Planı" itirazlar sonrası 13.01.2014 tarih ve 35 sayılı Kararıyla kesinleşmiştir.

Bu  üst  kademe  plan  güncel  01.02.2012  tarihli  Tarım   Görüşü   ile  08.10.2013   tarihli   Kamu   Yararı Kararma dayanmaktadır.

25- Kırcami Bölgesinde,  yine alman Toprak Koruma  Kurulu Görüşü  ile Kamu  Yararı  Kararı ve   onaylı"1/25000 ölçekli Antalya Büyükşehir Belediyesi Nazım İmar  Planı"  doğrultusunda,  1/5000  Ölçekli Nazım İmar Planı hazırlanmış ve Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin  13.01.2014  tarih  ve  36  sayılı kararı ile onaylanmış, 31.0l.2014-03.03.2014 tarihleri arasında askıya   çıkartılmıştır (Plan-6).

BôLGESI 1/5000 ÖLÇEKLI NAZIM iMAR Pi.ANI

Plan-6 : Antalya Büyökşehir Belediye Meclisi'nin 13.01.2014· tarih ve 36 sayılı karan ile Onaylanan
Kırcami Bölgesi 1/5000 ölçekli  nazım İmar Planı

26- Kırcami Bölgesi 1/5000 ölçekli nazım İmar Planına göre 1/1000 ölçekli uygulama imar planı hazırlanmış ve Muratpaşa Belediye Meclisinin 05.11.2014 tarihli 454 sayılı Kararıyla uygun bulunmuş, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.12.2014 tarihli 687 sayılı Kararıyla onanmıştır. Plan Açıklama  Raporuna  göre,  J/5000 ölçekli  nazım  İmar  Planına  uygun  olarak  Konut  alanları  için  Kuzey bôlümde, E=0,80 , Yençok=24,50 m., 8kat, güney bölümde E=0,80 , Yençok=36,50 m.  12  kat  ve 24,50m. 8 kat, Tl ticaret alanlarında E=0,80 , Yençok=18,50 m., T2 ticaret alanlarında E=0,80 , Yençok=21,50 m. 7 kat, T3 mahalle birimi ticaret alanlarında E=0,80, Yençok=8,50 m. TİCK ticaret+ konut alanlarında E=0,80 , Yençok=21,50 m.7 kat, Yençok=30,50 m., ayrıca  aynı  donatı  alanları  ve diğer  kullanımlar düzenlenmiştir.

   Bu plana askı süresinde yapılan itirazlar, Muratpaşa Belediye Meclisinin  06.03.2015  tarihli  168  sayılı, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.03.2015 tarihli 268 sayılı Kararıyla değerlendirilerek kabul edilenler itibariyle hazırlanan 1/1000 plan 10.04.2015 tarihinde askıya çıkarılmış, itiraz  olmadığından  09.05.2015  tarihinde  kesinleşmiştir (Plan-7).

Plan-7:Antalya Büyükşebir Belediye Meclisinin 13.05.2015

tarihli 268 sayılı Kararıyla kesinleşen Kırcami Bölgesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı
ŞPO Vekili tarafından Kırcami Bölgesi 1/5000 ölçekli nazım İmar Planının (ABBMK: 13.01.2014 / 36) yürütmesinin durdurulması ve iptali  istemiyle  Antalya 2. İdare Mahkemesinde  2015/253 Esas numarası ile dava açılmıştır. Davada görevlendirilen Bilirkişi Heyetince düzenlenen 05.08.2015 havale tarihli  Bilirkişi Raporunda sonuç olarak; ....Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13.01.2014 tarih ve 36 sayılı karan onaylanan 1/5000 ölçek.1i Nazım İmar Planının şehircilik ilkeleri, imar mevzuatı, planlama esaslan ve kamu yararı açısından uygun olmadığı kanaatine varıldığı...." belirtilmiştir. Dosya kapsamında davanın safahatı ve sonucu  hakkında  bilgi bulunmamaktadır.

27- Aynı zamanlarda, yine ŞPO Vekili tarafından Kırcami Bölgesinde ilave imar planı yapılması için_ 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'nun 13 üncü maddesinin (d) bendi uyarınca, içişleri Bakanlığının   (Mahalli   İdareler   Genel   Müdürlüğünün)   08.10.2013  tarih   ve  27485  sayılı Bakanlık Makamı Olur'u ile verilen Kamu Yaran Kararının yürütmesinin durdurulması ve  iptali istemiyle Antalya ı. İdare Mahkemesinde 2014/199 Esas numarası ile dava açılmıştır.

  ((Ancak bilahare, Antalya 1.İdare Mahkemesi'nin 29.06.2016 tarihli, 2014/199 E. ve 2016/705 K. sayılı Kararı ile kamu yaran kararında hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir.))

28- Bu arada, 1/ 100.000 ölçekli Antalya-Burdur-Isparta Planlama Bölgesi Çevre Düzeni Planı yeniden yapılmış ve 27.08.2015 tarihinde onaylanmıştır. (Plan-8).

Üst kademe Antalya-Burdur-Isparta Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında "Kentsel Yerleşik Alanlar" ile "Kentsel Gelişme Alanları" ve "Kırsal Yerleşme Alanları" olarak üç tür yerleşme alanı tanımı yapllmıştır. Bu en üst kademe yeni planda dava konusu Kırcami Bölgesi(KG) notasyonuyla sarı leke «Kentsel Gelişme Alanı" olarak önceki tanımı korunmuştur.
 
Plan-8: 27.08.2015 tarihinde onaylı 1/100.000 ölçekli Antalya-Burdur-Isparta Planlama Bölgesi 
Çevre Düzeni Planında Kırcami Bölgesinin konumu ve kullamm tanımı 

29- Antalya  lli, Muratpaşa   İlçesi,   Doğuyaka,   Topçular,   Mehmetçik,   Güzeloluk,  Zümrütova,   Yeşilova,Kırcami, Alan Mahallelerinin tamamı ile Fener ve Çağlayan Mahallelerinin bir kısmını içeren alanı kapsayan davaya konu Kırcami Bölgesinde ilave imar planı yapılması için İçişleri Bakanlığı (Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü) tarafından 08.10.2013 tarih ve 27485 sayılı Bakanlık Makamı  Olur'u  ile  verilen Kamu Yararı Kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Antalya 1. İdare Mahkemesinde 2014/199 Esas numarası ile açılmış olan ile Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13.01.2014 tarih ve 36 sayılı kararı ile onaylanmış olan aynı Kırcami  Bölgesi  1/5000 Ölçekli Nazım  İmar Planı'nın yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Antalya 2. İdare Mahkemesinde  2015/253 Esas numarası  ile açılmış olan  davalar devam  ederken,  aynı  bölgeyi  kapsayan;  l/25.000 ölçekli  nazım imar planı değişikliği  ile 1/5000 ölçekli  nazım  imar planı revizyonu  yapılmış ve 1/25.000 ölçekli    plan Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin; 08.12.2015 tarih ve 1091 sayılı Kararı ile (Plan-9), 1/5000 ölçekli plan Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin; 08.12.2015  tarih ve  1092 sayılı Kararı  ile   (Plan-10) onaylanmıştır. 

Dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de Kırcami için; 'Seçimlerden önce inşallah tapuları vermiş oluruz.' demişti. İşte o haber,


ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, üst mahkemenin Kırcami planları ile ilgili verilen iptal kararının yürütmesini durdurduğunu belirterek, “Üst mahkemede Kırcami kararı lehimize çıktı. İnşallah seçimlerden önce Kırcamili kardeşlerimize yeni imar planına göre tapularını vermiş oluruz" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Güzeloluk Mahallesi'nde Kırcami planları ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıya Ak Parti Milletvekili Mustafa Köse, Ak Parti MKYK Üyesi Gökcen Özdoğan Enç, Ak Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Ak Parti Muratpaşa İlçe Başkanı Alparslan Belin, muhtarlar ve Kırcami halkı katıldı. Yoğun ilginin olduğu toplantıda Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, son aşamaya gelmişken mahkemece iptal edilen Kırcami planları ile ilgili vatandaşlara bilgi verdi. Başkan Türel, Antalya 2. İdare Mahkemesi'nin Kırcami planlarının iptaline yönelik verdiği kararın üst mahkemece durdurulduğunu müjdeledi.

'MAŞALARI İLE İPTAL ETMEK İSTEDİLER'

Türel, konuşmasının başında Kırcami planlaması ile ilgili süreci anlattı. 2004 yılında göreve ilk geldiğinde 4 senelik bir uğraştan sonra Kırcami planlarını tamamladığını hatırlatan Türel, "2014'te biz yeniden göreve geldik ve tamamlanmayan bu planları hızlı bir şekilde Muratpaşa Belediye Başkanımız Sayın Ümit Uysal ile birlikte güzel bir uyum çerçevesinde tamamlamak suretiyle neticeye ulaştık. Ama o maşalar yine rahat durmamışlar. Önce toprak kurulu kararını mahkemeye taşıdılar. Biz burada yapılan çalışmaların haklılığını mahkemelerde en güçlü şekilde savunmak suretiyle toprak kurulu kararını yerel mahkeme nezdinde Kırcami lehine sonuçlandırdık. Toprak Kurulu kararı bizim yapacağımız planın anayasası. Toprak Kurulu kararı eğer iptal edilseydi o zaman planların iptal edilmesi çok daha kolay olurdu. Ama biz bunların iptal edilmemesi yönünde yaptığımız girişimler neticesinde sonuca ulaştık. Tabi şimdi Danıştay bu süreçte devam ediyor orada haklılığımızı kapı kapı dolaşarak sonuna kadar savunuyoruz" diye konuştu.

KIRCAMİ'Yİ HEP SİYASETE ALET ETMEK İSTEDİLER

Kırcami planlarını birilerinin hep siyasete alet etmek istediğini vurgulayan Başkan Türel, “Kırcami siyasete alet edilemeyecek kadar önemli bölgedir. Antalya için artık imar planları yapılması şarttır. Ama hep siyasetin içerisinde karşılaştığımız bazı gelişmeler neticesinde birileri bakıyoruz ki bazı fırsatları adeta ganimet olarak görüyor. Ve hemen meseleyi siyasallaştırıyor. Vay efendim bu mesele Menderes Türel yüzünden olumsuz noktaya geldi, Ak Parti yüzünden geldi diyecek kadar haysiyetten uzak, iftira yağmuruna dönüştürüyorlar" dedi.

'BENİ KIRCAMİLİLERLE KARŞI KARŞIYA GETİRMEYE ÇALIŞTILAR'

Birkaç ay önce Antalya 2. İdare Mahkemesi'nin Kırcami planlarının iptali yönünde karar verdiğini hatırlatan Türel, şöyle devam etti:

“Beklemediğim, sürpriz karardı. Açıkçası şaşırdım ama yargı kararları konusunda boynumuz kıldan ince. İptal kararının ertesi günü yüksek mahkeme nezdinde yaptığımız planın hukuki olduğunu, haklı olduğumuzu ifade eden bir dizi ziyaret için Ankara'ya gittim. Yerel mahkemenin belki bilirkişi raporlarına bakarak verdiği bize göre haklı olmayan kararın bir üst mahkemede düzeltilmesi gerektiği düşüncesiyle kapı kapı dolaşarak, en üst mercilerde kime ulaşılması gerekirse ulaşarak derhal harekete geçtik. Ben Ankara'da bu ziyaretleri yaparken CHP Muratpaşa İlçe Başkanı açıklama yaptı. Yanlış anlamayın burada bir kişinin attığı iftirayı, yalanı bir partiye fatura etmek için söylemiyorum. Ama bu arkadaşın iftira düzeyini hangi boyuta taşıdığını anlatmak için söylüyorum. Neymiş efendim bu planları Menderes Türel Sur Yapı daire satsın diye iptal ettirmiş. Yazıklar olsun sana. Ben Ankara'da bu planların üst mahkemede iptali için kapı kapı dolaşırken, burada bir mahkeme kararının arkasına sığınıp beni Kırcamili kardeşlerimle karşı karşıya getirmeye çalışırsanız, bunu başaramazsınız. Bunu böyle bilin. Çünkü zaman doğrunun ilacıdır. Zamanla bu yalanlarınız ortaya çıkar. Biz üst mahkemelerde bu gayretleri ortaya koyuyorken onlar ne yapıyordu Allah aşkına. Hangi mahkeme kapısını çalmışlar. Kiminle görüşmüşler. Kimlere Kırcami planlarının haklı olduğunu ifade etmişler. Bunları açıklasınlar. Hiçbir yalanın arkasına sığınmasınlar. İftiranın arkasına sığınmasınlar."

YÜRÜTME DURDURULDU, TAPULAR SEÇİMDEN ÖNCE

Başkan Menderes Türel, tüm bu gayretlerinin neticesinde Kırcami planlarının üst mahkemede yeniden lehlerine sonuçlandığını, üst mahkemenin yerel mahkemenin verdiği plan iptaliyle ilgili yürütmeyi durdurma kararını verdiğini kaydetti. Elindeki üst mahkeme kararını Kırcamililere gösteren Türel, “Bu kararı almak için mahkeme kapısında bekledim. Kırcami'nin önü açıldı. Arkadaşlarım derhal Muratpaşa Belediyesi ile temasa geçecek. Tapu kadastroya mevcut planları derhal göndermesi için Muratpaşa Belediyesi'ne ilgili yazıyı ulaştıracağız. Ümit Başkanla da hemen gönderilmesi konusunu konuşacağım. Muratpaşa Belediyesi'nin de çok hızlı bir şekilde yazıyı göndereceğini bekliyorum, umuyorum. Bitmedi. Tapu Kadastro Bölge Müdürümüz ile görüştüm. Tapu Kadastro Bölge Müdürlüğümüz gerekirse 24 saat esasına göre çalışacak. Artık başka bahara işi bırakmak istemiyoruz. İnşallah seçimlerden önce Kırcamili kardeşlerimize yeni imar planına göre tapularını vermiş oluruz" diye konuştu.

 

YORUMLAR

  • 1 Yorum
  • Kemancı Memed
    1 yıl önce
    Gene yalan olduk...Allah bildiği gibi yapsın bu kırcamiyi bu hale getiren kim varsa...